Regulamin korzystania z Sali Zabaw Hip-Hop

 

1. Korzystanie z Sali Zabaw Hip-Hop jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

2. Opiekun jest zobowiązany do przedstawienia dziecku koniecznych informacji zawartych w Regulaminie.

3. Sala Zabaw jest przeznaczona dla dzieci do 10 roku życia.

4. Dzieci przebywające na Sali Zabaw pozostają pod opieką rodzica lub innego opiekuna, który będzie posiadał odpowiednie oświadczenie upoważniające do opieki nad dzieckiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

5. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości dzieci.

6. Korzystanie z Sali Zabaw jest odpłatne. Opłatę uiszcza się przy wejściu, zgodnie z ustalonym przez Salę Zabaw cennikiem.

7. Czas pobytu na Sali Zabaw jest liczony według pełnych godzin zegarowych rozpoczętych od momentu wejścia. Za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot kosztów.

8. Na teren Sali Zabaw obowiązuje zakaz:

       a. wnoszenia przedmiotów ostrych i niebezpiecznych,

       b. spożywania alkoholu i innych środków odurzających (w tym dopalaczy) oraz

            przebywania osób pod wpływem takich środków,

       c. palenia tytoniu

       d. wprowadzania zwierząt.

9. Dzieci przed rozpoczęciem zabawy powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty wartościowe i mogące stanowić zagrożenie (np. zegarki, biżuterię, telefony komórkowe).

10. Na terenie Sali Zabaw zarówno dzieci jak i opiekunowie zobowiązani są przebywać bez butów, ale zawsze w skarpetach lub w czystym, zmienionym obuwiu sportowym. Możliwe jest również wejście opiekuna w jednorazowych ochraniaczach na buty zapewnionych przez Salę Zabaw.

11. Na Sali Zabaw zabronione są bójki, popychanie, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji, wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne.

12. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i tymi instrukcjami.

13. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu znajdującego się na Sali odpowiada opiekun dziecka.

14. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu lub niedostosowaniem się do zaleceń obsługi.

15. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub na niej pozostawione.

16. W sytuacji wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń stwarzających zagrożenie należy bezzwłocznie poinformować obsługę.

17. Obsługa ma prawo zażądać opuszczenia Sali Zabaw przez Gości w przypadku niestosowania się do Regulaminu, ogólnie przyjętych norm zachowania lub stwarzania zagrożenia dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń obsługi.